Eco subțire czy naprawde dziala

Bartoszewicza 1b lok Warszawa tel. About names of Bukovinian ensembles in Poland 10 8 Contents 3. Inni wśród Swoich przywołuje wieloetniczne tradycje Bukowiny karpackiej krainy nad Prutem i Seretem, zwanej Europą w miniaturze. Takie określenie mówi o zamieszkiwaniu tych terenów przez ludzi różnych wyznań, mówiących w różnych językach, należących do różnych grup etnicznych. Bukowina to pogranicze istniejące od wieków, obszar, na którym od lat zachodzą procesy transgraniczności, wielojęzyczności i przenikania kultur.

Na obecny kształt Bukowiny złożył się szereg uwarunkowań natury historycznej, wielka polityka, ale też wybory zwykłych ludzi, którzy zamieszkali w tej przestrzeni i współtworzyli jej pejzaż kulturowy, klimat społeczny oraz codzienność. Rozwój wielobarwnego społecznie i kulturowo regionu bukowińskiego wiąże się z przejęciem tego terytorium przez Austrię w r.

W ten sposób ta najstarsza część Mołdawii Bukowina znalazła się wraz z Małopolską i Rusią Czerwoną które należały do Austrii od r.

Rządy wojskowe zaprowadzone na Bukowinie przez Austrię trwały do r. Podlegała ona wówczas guberni lwowskiej. Kraj nazywał się cyrkułem bukowińskim lub czerniowieckim, a na jego czele stał starosta rezydujący w Czerniowcach. Po Wiośnie Ludów została ona odłączona administracyjnie od Galicji [Demel ]. W r. Bukowinę podniesiono do rangi księstwa odrębnego kraju koronnego Cesarstwa Austrii od r.

BUKOWINA. Inni wśród Swoich

Austro-Węgier i nadano jej osobną administrację. Od r. Bukowina posiadała sejm krajowy w Czerniowcach z flagą i własnym herbem [Biedrzycki 23], zatwierdzony dekretem cesarskim w grudniu r.

W wyniku akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez władze austriackie, których celem było zagospodarowanie Bukowiny i wykorzystanie jej bogactw naturalnych, region ten stał się swoistą mozaiką etniczną, językową, kulturową i religijną. Jak wynika ze statystyk, na tym relatywnie małym terytorium 10,5 tys. Utrzymanie tej różnorodności wspierane było przez politykę państwa. Artykuł 19 austriackiej ustawy konstytucyjnej z 21 grudnia r.

Welcome to Scribd!

Równouprawnienie wszystkich języków używanych w kraju w szkole, urzędzie i życiu publicznym jest uznane przez państwo. W krajach, w których mieszka kilka narodowości, szkoły publiczne mają być tak urządzone, by, nie stosując przymusu uczenia się drugiego eco subțire czy naprawde dziala krajowego, każda z tych narodowości otrzymała odpowiednie środki do kształcenia się we własnym języku [za: Biedrzycki 76]. Również zawarta w r. Ugoda Bukowińska gwarantowała wielonarodowy system parlamentarny w regionie.

Każda grupa narodowa miała swój udział we władzy i mogła współdecydować o sprawach swego kraju [Czyżewski 8]. Wspomniane wyżej regulacje greutate de rutină pentru a arde grăsime sprzyjały temu, że występowały na tym obszarze codzienne bezpośrednie styczności przedstawicieli różnych światów społecznych, należących do różnych tradycji kulturowych i systemów językowych.

Kontakty te, realizujące się na wielu płaszczyznach życia np. Obok podtrzymywania tradycji przez poszczególne grupy społeczne w toku codziennego życia zachodziły procesy prowadzące do konwergencji w zakresie kultury i języka. Jeśli na eco subțire czy naprawde dziala przestrzeni współżyją grupy posługujące się większą ilością języków, zjawisko wielojęzyczności wewnątrz tego typu grupy staje się tak normalne, że jednoznaczna identyfikacja z jednym tylko językiem staje się dla członków tych grup wręcz niemożliwa [Feleszko ].

Mieszkańcy Bukowiny nabywali umiejętności, które dawały możliwość komunikowania się z sąsiadem. Wytwarzała się sytuacja dająca możliwość bycia swoim w ramach jednej bukowińskiej wspólnoty, wielorako wewnętrznie zróżnicowanej.

eco subțire czy naprawde dziala

Tego rodzaju wzajemne odniesienia oraz postawy towarzyszą ludności zamieszkującej Bukowinę po dzień dzisiejszy. Od wieków kolejne pokolenia Bukowińczyków żyją razem na jednym terytorium. Dziedziczą po swoich przodkach różnorodne tradycje, język, wyznanie, a jednocześnie umiejętność życia obok lub razem z Innym kimś, kto wyznaje inną religię, mówi innym językiem, zakłada inny strój ludowy, obchodzi swoje święta doroczne i rodzinne. Zazwyczaj Bukowińczycy z tym Innym witają się w jego języku, w jego języku składają życzenia.

Każdy swój ma wielu bliskich Innych w rodzinie, szkole, na wsi, na ulicy, w miasteczku W ten sposób mieszkańcy Bukowiny stale pozostają na pograniczu dwóch światów: swojego i innego.

Jak dawniej używają w domu języka przodków, przywiązani są do odziedziczonych po nich obyczajów i tradycji historycznej, ale znają i szanują kulturę swojego innego sąsiada. Dziedzictwo Bukowiny skłania do głębszej refleksji. Poczucie odrębności i wspólnoty należy do najważniejszych wyznaczników tożsamości człowieka.

Stanowi ona niezbywalny komponent życia społecznego i podstawę wytyczania granic społecznego świata dystynkcji na my i oni. Poczucie to przekłada 13 Wprowadzenie 11 się na zaangażowanie jednostki w życie zbiorowe oraz solidaryzowanie się lub nie z daną zbiorowością i jej przedstawicielami. Tym samym stanowi ważny element spajający grupę. Postrzeganie świata może przyjmować postać dychotomiczną ścisły podział na swoich i obcych lub też mieć charakter skalarny.

Komunikacja różnic kulturowych może prowadzić do zjawiska dychotomizacji konflikt lub współzawodnictwo pomiędzy zbiorowościami wiedzie do wzmocnienia podziałów pomiędzy grupami i stereotypów grupowych lub komplementaryzacji zróżnicowanie kulturowe uznawane jest za wartość, wyznaczane jest dopełniające się pole komplementarności [Warmińska 39]. Poznawcze ujmowanie i rozumienie świata dokonujące się poprzez mentalne porządkowanie go zachowuje ścisły związek z istniejącymi stosunkami społecznymi.

Problem ten podnosi C. Geertz, który, badając zmianę społeczną, zwraca uwagę na potrzebę rozróżniania kulturowych i społecznych aspektów ludzkiego życia i traktowania ich jako czynników niezależnie od siebie zmiennych, ale też cechujących się szeregiem wzajemnych współzależności [Geertz ].

Jako region pogranicza Bukowina kształtowała się przez setki lat. Na jej współczesny obraz składa się wiele elementów, niekiedy bardzo od siebie odmiennych.

  1. European Office Tel: 34Fax: 34 www.
  2. С тех пор, как рухнула Галактическая Империя, и Пришельцы вернулись к звездам, он стал нашим миром.
  3. В огромном пустом помещении никто не шелохнулся.
  4. Но контакт был, вероятно, необыкновенно важен, а обещания столь же велики.

Dlatego też przygotowany tom pomyślany został jako zbiór zróżnicowanych spojrzeń na fenomen Bukowiny i szerzej na problem pogranicza.

Autorzy tekstów reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe, takie jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, politologia, socjologia, etnologia czy historia sztuki. Są oni także przedstawicielami różnych grup narodowych. Do tomu zatytułowanego Bukowina. Inni wśród Swoich zaproszono doświadczonych uczonych i młodych badaczy piszących w językach bukowińskich rumuńskim, ukraińskim, niemieckim, węgierskim i polskim mając jednak świadomość, że zestawienie to nie wyczerpuje bogactwa językowego historycznej Bukowiny.

Wychodząc z założenia interdyscyplinarności monografii, redaktorzy uporządkowali zbiór artykułów nie według dyscyplin naukowych, lecz według zagadnień, eco subțire czy naprawde dziala poszczególne teksty dotyczą. Na opracowanie składa się pięć części prezentujących odmienne perspektywy naukowe i spojrzenia na problem swojskości i inności.

Tom otwierają artykuły związane z problemem tożsamości teoretycznymi i praktycznymi aspektami mentalnego porządkowania świata społecznego, sposobami budowania tych porządków i ich ekspresji.

eco subțire czy naprawde dziala

Kolejna część poświęcona jest zagadnieniom funkcjonowania języka w sytuacjach zróżnicowania kulturowego oraz w kontekście wyrażania wspólnoty lub zaznaczania odrębności w relacjach społecznych. Trzecia część dotyczy świata polityki i zinstytucjonalizowanej działalności społecznej na terenach pogranicza etnicznego. Na czwartą część składają się teksty ukazujące dawne i nowe tradycje rytuały znane od wieków i ich przemiany oraz nowe wydarzenia, które ulegają instytucjonalizacji i włączaniu w sferę symboliczną zbiorowości.

Tom zamyka 14 12 Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska esej ze świata literatury i sztuki, poświęcony twórczości i losom znanego bukowińskiego malarza. Redaktorzy mają nadzieję, że taki różnorodny dobór tekstów i perspektyw pozwoli każdemu czytelnikowi odnaleźć interesujące dla siebie spojrzenie i zainspiruje do refleksji nad tradycją oraz przemianami kultury i relacji międzyludzkich w kontaktach z Innym.

Czyżewski K. Feleszko red.

Demel J. Feleszko K. Feleszko, Bukowina moja miłość, t. Żor red. Geertz C. Piechaczek, Kraków. Warmińska K. This definition indicates that these areas were settled by people of different faiths, speaking different languages and belonging to different ethnic groups.

eco subțire czy naprawde dziala

Bukovina has existed as a borderland for centuries; and is an area where transboundary processes, multilingual situations and cultural interpenetration have persisted for years.

The present shape of Bucovina is a result of a number of historical circumstances: not only Big Politics, but also the choices of ordinary people who have lived in this area and co-created its cultural landscape, social climate and everyday life.

The development of a socially and culturally variegated Bukovina region is related to the acquisition of its territory by Austria in Thereby the oldest part of Moldavia Bukovina along with Lesser Poland and Red Ruthenia which had belonged to Austria sincei. The military administration established in Bukovina by Austria lasted untilwhen, according to the decree of Emperor Joseph II, Bukovina was attached to Galicia.

It was incorporated to the Lviv province.

eco subțire czy naprawde dziala

The country was called Bukovinian or Chernivtsi district and was headed by a starosta, who resided in Chernivtsi. After the Spring of Nations it was administratively separated from Galicia [Demel ].

Vortaro 6 C

In Bukovina was elevated to a Duchy a separate crown land of the Austrian Empire since the Austro- -Hungarian Empireand was accordingly granted a separate administration. From Bukovina had a regional parliament In Chernivtsi, along with its own flag and coat of arms [Biedrzycki 23], which was approved by the imperial decree in December As a result of colonization carried out by the Austrian authorities to develop Bukovina and exploit its natural resources, this region became a kind of ethnic, linguistic, cultural and religious mosaic.

According to statistics, in this relatively small area Maintaining this diversity was supported by state policy. Article 19 of the Austrian Constitutional Law of December 21, stated: 16 14 Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska All the races 1 of the state shall have equal rights, and each race shall have the inviolable right of maintaining and cultivating its nationality and language.

The state recognizes the equality of the various languages in the schools, public offices, and in public life. In the countries populated by several races, the institutions of public instruction shall be so organized that each race may receive the necessary instruction in its own language, without being obliged to learn a second language [Dodd 74].

The so-called Bukovinian Compromise, signed inalso guaranteed a multi-national parliamentary system in the region.

Uploaded by

Each ethnic group had its share in power and could co-decide about matters of their country [Czyżewski 8]. The above-mentioned executive and judicial regulations were favorable to direct everyday contacts between representatives of different social worlds, belonging to the different cultural traditions and language systems of the territory. These contacts, which were present in many areas of life e. Eco subțire czy naprawde dziala only the maintenance of their traditions by the different social groups, but also processes leading to the convergence of culture and language were part of everyday life.

If groups of people speaking many different languages coexist in a confined area, the phenomenon of multilingualism within this type of group becomes so normal that unambiguous identification with only one language becomes impossible for the members of these groups [Feleszko ].

eco subțire czy naprawde dziala

The residents of Bukovina gained skills that allowed them to communicate with their neighbors. It was quite possible to feel like a friend to every member of a common but so internally diverse Bukovinian community. These kind of mutual relations and attitudes characterize Bukovinian society to the present-day.

For centuries the successive generations of Bukovinian people have lived together in the same territory. They have inherited from their ancestors diverse traditions, language, religion and also the ability to live next to or together with the Other with someone who is of a different religion, speaks a different language, wears a different national dress, and celebrates their own, distinct annual and family holidays.

3 luni pierdere în greutate tumblr Bukovinian people not only welcome the Other in his or her language, but also wish them well in it.

Each Bukovinian has many people close to him or her who are Others in their family, at school, in their village, on their street, in town Eco subțire czy naprawde dziala this sense, the people of Bukovina are living on the border of two worlds: their own and that of the Others. They use the language of their ancestors at home and remain devoted to customs and historical traditions inherited from them, but they also know and respect the culture of the Other : their neighbor.

The senses of separateness and togetherness are the most important determinants of human identity. They are integral components of social life and the basis for the demarcation of the social world they condition the distinction between us and them. These identifications have an influence on the individual s involvement in collective life and identification with a given group and its representatives or the lack thereof.

In short, this is an essential component of group bonding. The world can be seen in a dichotomous way strict division into one s own group and strangersor in a scalar one. The communication of cultural differences can lead to the phenomenon of dichotomization conflict or competition between communities leading to the strengthening of divisions among groups and the appearance of group stereotypes or to complementarization whereby cultural diversity is considered a eco subțire czy naprawde dziala [Warmińska 39].

Cognitive apprehension of the world and understanding thereof are eco subțire czy naprawde dziala as a result of mental organizing and are closely associated with existing social relations. Geertz raises this problem when, studying social change, he draws attention to the need to distinguish between the cultural and social aspects of human life and to treat them as independently variable factors, pierderea în greutate în kphb also characterized by a measure of mutual interdependence [Geertz ].

As a borderland, Bukovina developed over hundreds of years; its modern image is comprised of many elements, sometimes very different from one another.

Therefore, this book is consciously formed as a collection of diverse views on the phenomenon of Bukovina and, further, on the problem of the borderland. The authors of the texts represent a variety of disciplines, such as linguistics, the study of literature, history, political science, sociology, ethnology, and the history of art.

They are also representatives of various ethnic groups. We invited as co-authors of Bukovina. At home among Others experienced academics and young researchers writing in the various languages spoken in Bukovina Romanian, Ukrainian, German, Hungarian and Polishalbeit we are well aware of the fact that this set does not exhaust the linguistic wealth of historical Bukovina. Wishing to create a truly interdisciplinary monograph, the editors have arranged the articles not by academic disciplines, but on the basis of dieta wellness oriflame issues discussed in particular texts.

The book consists of five parts, presenting different scientific perspectives and views on the problem of ownness and otherness. It opens with articles related to the problem of identity theoretical and practical aspects of mental ordering of the social world, ways of building these orders, and their expression.

The next part is devoted to how language operates in situations of cultural diversity and in the context of expressing community and marking distinction in social relations. The third part touches upon the issue of the world of politics and of institutionalized social activity in an ethnic borderland.

  • news & events - deilani.ro
  • Dieta montignac

In the fourth part can be found texts highlighting both old and new traditions, including rituals known for centuries, the new variations thereof, and new events which are being 18 16 Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska gradually institutionalized and introduced into the collective symbolic sphere. The book is concluded with an essay from the world of literature and art, dedicated to the creative work and fates of a Bukovinian artist.

  • polona rumana japona
  • BUKOWINA. Inni wśród Swoich - PDF Free Download
  • Pierderea în greutate în yuma az

The editors hope that such a varied selection of texts and perspectives will enable every reader to find an interesting perspective and be inspired to reflect on tradition and on the transformation of culture and interpersonal relationships brought about by contact with the Other. Feleszko ed. Dodd W. Feleszko, Bukowina moja miłość, vol. Żor ed.

eco subțire czy naprawde dziala

Franzinetti G. Inni wśród Swoich: tożsamość społeczna At home among Others: social identity 20 21 Irena Machaj Uniwersytet Szczeciński Tożsamość jednostki a nowe kolektywne formy społeczne Individual identity and new collective social eco subțire czy naprawde dziala forms Różnicowanie strukturalne i pluralizm kulturowy polskiego społeczeństwa Od ponad dwudziestu pięciu lat, czyli od rozpoczęcia przemian ustrojowych r.

Ten systematyczny ogląd wiąże się z dwojakiego rodzaju pytaniami, które zarazem wyznaczają dwie swego rodzaju alternatywne optyki poznawcze występujące w obrębie tego nurtu naukowo-badawczego w polskiej socjologii. Z jednej strony, ponawiane są pytania o pewne stałe, regularne i systematycznie działające czynniki, które stanowią o swoistej dla Polski ścieżce przemian cywilizacyjnych i kulturowych, za sprawą których owe przeobrażenia zachowują swoją określoną logikę.

Z drugiej zaś inni socjologowie obserwujący przemiany ustrojowe stawiają pytania o osobliwości, a zatem o specyficzne cechy eco subțire czy naprawde dziala i wyróżniające przebieg polskiej transformacji systemowej. Pewni badacze opisują zatem te procesy przemian z intencją odnalezienia głównego nurtu przekształceń, inni zaś prowadzą prace studyjne skoncentrowane na zjawiskach mniejszej skali i o dużym zróżnicowaniu wewnątrz danego ich rodzaju [Kolasa-Nowak A.

W obu podejściach obecne są pytania nie tylko o przebieg, kształt i charakter przemian badanego obszaru społecznej rzeczywistości, ale i o problemy ujawniania sił i czynników warunkujących obserwowane zmiany systemowe i przeobrażenia w jego obrębie. Oczywiście istotną wagę przywiązuje się tutaj do klasycznego dla socjologii, a obecnie z całą mocą stawianego przed badaczami zadania wyjaśniania przebiegu zjawisk społecznych.

Uznaje się, że w oparciu o zidentyfikowane uwarunkowania umożliwi się, oczywiście z pewnym ryzykiem błędu, antycypowanie przyszłych stanów rzeczy, a zatem pojawi się możliwość określania kształtu danego obszaru życia społecznego w przyszłości.